Creu Byd Mwy Diogel ar-lein

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, 2018, 6 Chwefror 2018 Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd. 

Bywyd Pobl Ifanc: “Rhwydweithiau Cymdeithasol yn Chwarae Rhan Allweddol

Yn ôl ymchwil gan Ganolfan Diogelwch Rhyngrwyd y DU, mae 73% o bobl ifanc yn son fod angen ateb yn syth i negeseuon ar gyfryngau cymdeithasol.  Mae’r ymchwil hefyd yn dangos for plant rhwng 8 a 17 mlwydd oed yn defnyddio ystod eang o gyfryngau cymdeithasol gan gynnwys, Snapchat, Instagram a Facebook. Fe gyflwynwyd nifer o ffeithiau o’r ymchwil gan David Wright, Cyfarwyddwr UK Safer Internet Centre a oedd yn siarad yn y digwyddiad ym Mae Caerdydd. Roedd yr ymchwil hefyd yn dangos fod dau allan o bump o blant a phobl ifanc rhwng 8 ac 17 wedi teimlo’n ofnus tra’ n defnyddio’r Rhyngrwyd yn yr wythnos flaenorol, gydag 11% yn dweud eu bod yn teimlo hyn yn aml.  Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y datganiad canlynol: <https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2018/safer-internet-day-press-release-2018>

Prif siaradwr y dydd oedd Kirsty Williams AC, Ysgrifennydd y Cabinet Dros Addysg, Llywodraeth Cymru, ac fe wnaeth hi hefyd gyflwyno nifer o wobrau i blant a phobl ifanc oedd wedi cymryd rhan mewn cystadleuthau’n gysylltiedig a’r diwrnod. https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2018/supportive-quotes/welsh-government-education-secretary-kirsty-williams.

Yn ogystal fe wnaeth Faith McCready lansio adnodd newydd, Schoolbeat <https://www.schoolbeat.org/cy/>, sef Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan sy’n darparu gwybodaeth ac adnoddau i athrawon, disgyblion a rhieni, i ddilyn ymlaen y gwersi a ddysgir i blant mewn ysgolion cynradd ac uwchradd gan Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen, sef camddefnydd cyffuriau a sylweddau, ymddygiad cymdeithasol a chymunedol a diogelwch personol.

Fe wnes i fynychu’r digwyddiad fel rhan o fy ngwaith gyda WISP, Partneriaeth Diogelwch Rhyngrwyd Cymru, sy’n cael ei gadeirio ar hyn o bryd gan Dr Sangeet Bhullar o gwmni Wise Kids <http://wisekids.org.uk/wk/>.  Roedd e’n ddydd defnyddiol a diddorol iawn ac fe hoffwn i longyfarch yr holl bobl ifanc wnaeth ennill neu gael teilyngdod yn y cystadlaethau a oedd yn gysylltiedig â’r dydd.

Hywel Wiliam

6 Chwefror 2018

Heather Jones yn recordio Can Newydd yn Stiwdio AIM

Fe wnaeth y gantores enwog ym myd gwerin a pop Cymru recordio can newydd yn stiwdio Aim yn ystod mis Tachwedd, sy’n cofio  y cynhyrchydd dillad enwod, Laura Ashley, oedd wedi sefydli fatri ym mhentref Carno, yng nghanolbarth Cymru yn ystod y 70au.

Cynhyrchwyd y gan ar gyfer arddangosfa arbennig sy’n rhoi cyfle i ddysgu mwy am fywyd a gwaith y dylunydd ffasiwn adnabyddus o Gymru. Roedd ei ffasiynau breuddwydiol eu naws yn rhan annatod o’r mudiad mynd yn ôl at y tir yn y 1970au ac fe wirionodd y byd ar siapiau rhamantaidd, crychion hen ffasiwn a phrintiau blodau’r label.

Fe gafodd y gan ei ddarlledu fel rhan o eitem am yr arddangosfa yn rhaglen Heno, S4C ar 23 Tachwedd, 2017,

<https://twitter.com/visitceredigion/status/933293351792672768>.

Roedd Heather hefyd yn westai ar gyfer sioe Sain Cothi ar Radio Cymru:

<https://twitter.com/BBCRadioCymru/status/640836386187313152>

Ceir mwy o wybodaeth am yr arddangosfa ar safle gwe amgueddfa Ceredigion: http://www.ceredigionmuseum.wales/digwyddiadau/?t=

 

Cymru ddim mwyach yn ‘eithriadol o wael’ ar gyfer galwadau ffôn symudol

Ym mis Ionawr, fe wnes i fynd i seminar defnyddiol iawn, a drefnwyd ar y cyd gan Ofcom a Swyddfa Cymru i drafod derbyniad ffonau symudol yng Nghymru. Roedd yn drawiadol iawn i weld bod y trefnwyr wedi llwyddo i sicrhau cynrychiolwyr o’r holl weithredwyr symudol.  Mi fi trafodaeth helaeth am yr heriau o ran darparu gwasanaethau ar gyfer Cymru ac mi roedd e hefyd yn ddefnyddiol i nodi eu cynlluniau ar gyfer sut y gellid gwella argaeledd eu gwasanaethau yn sylweddol yn y dyfodol. Yn wir y prif ffocws oedd atebion ymarferol i gyflawni’r nod hwn. Parhau i ddarllen “Cymru ddim mwyach yn ‘eithriadol o wael’ ar gyfer galwadau ffôn symudol”